Odbiór rusztowania przez kierownika budowy

Rusztowania fasadowe i wszystkie inne typy rusztowań przed oddaniem do użytku muszą być odebrane przez kierownika budowy. Jeśli kierownik nie może przeprowadzić odbioru osobiście, powinna to zrobić uprawniona przez niego osoba. O ile stanowisko kierownika budowy jest jasno określone w Prawie budowlanym, o tyle pojęcie „uprawnionej osoby” nie zostało dokładnie sprecyzowane. W domyśle jest to ktoś, kto posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Prawo

Odbiór rusztowania narzucony jest przepisami prawa, a dokładnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). Dokument ten jasno mówi o tym, że odbiór rusztowania musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru. Wpis musi określać:

  1. użytkownika rusztowania,
  2. przeznaczenie rusztowania,
  3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
  4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
  5. datę przekazania rusztowania do użytkowania,
  6. oporność uziomu,
  7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Dzięki uregulowaniom prawnym montaż i użytkowanie rusztowań stało się o wiele bezpieczniejsze nie tylko dla pracowników budowy, ale także dla osób przebywających w okolicy.

Co dalej?

Po podpisaniu protokołu przez stronę stawiającą rusztowanie i przez jego odbiorcę rusztowanie można uznać za gotowe do użytku. Na rusztowaniu należy umieścić informację dla pracowników, z której wynika, że z danego rusztowania można już korzystać. Zazwyczaj przybiera ona formę zawieszki z tworzywa sztucznego. Pracownicy mogą rozpocząć na nim pracę bez indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Rusztowanie musi być użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za poprawną eksploatację odpowiedzialność ponosi zarówno strona przekazująca, jak i użytkująca rusztowanie.

Posted in: