Zasady pracy na rusztowaniach

Każdy pracownik, który świadczy pracę, jest objęty ochroną prawną. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są ujęte w Kodeksie Pracy i opisane m.in. w przepisach wykonawczych, regulaminach czy instrukcjach. Praca na rusztowaniach musi mieć przygotowaną dokumentację technologiczno-organizacyjną, która zawiera wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót.

Normy

Zwiększenie bezpieczeństwa w pracach na wysokości odbywa się poprzez ograniczenie liczby ryzykownych operacji roboczych. Należy używać zabezpieczających urządzeń. Tylko osoby, które mają właściwe uprawnienia, praktykę zawodową i przygotowanie techniczne, mogą kierować pracami na rusztowaniach. Regularnie powinno się kontrolować stanowiska, usytuowanie i zamocowanie urządzeń zabezpieczających. Podczas montażu rusztowań należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je znakami ostrzegawczymi. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej oraz dojściach do stanowisk. Rusztowanie musi być stabilne i wytrzymałe na przewidywane obciążenia. Przed rozpoczęciem prac trzeba dokonać odbioru technicznego rusztowania według określonych przepisów. Ponowna kontrola techniczna musi się odbyć po przerwie w użytkowaniu rusztowania, np. spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Czynniki ryzyka

Rusztowania oraz podesty ruchome wiszące muszą spełniać wymagania przepisów prawnych. Nieprzestrzeganie ich grozi narażeniem pracowników na niebezpieczeństwo. Wprowadzone zasady służą do ominięcia zagrożeń, jakie występują w tego typu pracach. Wszystkie urządzenia do transportu poziomego i pionowego obsługuje się zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa. Pracownicy przed rozpoczęciem pracy powinni przejść szkolenie BHP. W żadnym wypadku nie wolno przeciążać pomostów rusztowań materiałami ani ludźmi. Tablica, która informuje o dopuszczalnym obciążeniu pomostów, powinna znajdować się na konstrukcji. Drabiny, które są ustawione w ciągach komunikacyjnych, służą do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia z budowy. Nie można dopuścić do sytuacji, by pracownicy na kilku poziomach rusztowania znajdowali się bezpośrednio jeden nad drugim. Zrzucanie gruzu i zużytego materiału z rusztowania jest bezwzględnie zabronione. Należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym materiałem.

Posted in: