Czy rusztowanie jest obiektem budowlanym?

Prawo budowlane dość szczegółowo reguluje formalności związane ze wznoszeniem różnego rodzaju obiektów budowlanych – budynków, budowli, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych. W zależności od tego, do której kategorii kwalifikuje się planowana konstrukcja, zupełnie inny okaże się zakres niezbędnych pozwoleń. Wśród możliwości znajduje się wystąpienie o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia. Przekonajmy się, czy montaż rusztowań będzie się wiązał z koniecznością uzyskania pozwolenia albo zgłaszania faktu ustawiania takiej konstrukcji w starostwie.

Czym są obiekty budowlane?

Prawo budowlane zawiera precyzyjne definicje wszystkich obiektów budowlanych, wyliczając dokładnie warunki, jakim powinny odpowiadać. W przypadku budynków kluczowe jest posiadanie dachu, ścian oraz trwałego związania z gruntem, dla obiektu małej architektury ważne będą niewielkie rozmiary, a jeśli chodzi o budowle, to liczyć się będzie także trwałe związanie z gruntem. Tymczasowe obiekty budowlane wymieniane w Prawie budowlanym to natomiast obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania i przeniesienia w inne miejsce, a ponadto niezwiązane trwale z gruntem.

Czym jest rusztowanie?

Obwiązujące przepisy nie zawierają podanej wprost ścisłej definicji rusztowania. Jest ono jednak wymieniane w Prawie budowlanym niezależnie od pojęcia obiektu budowlanego, nie może zatem być z nim utożsamiane. W przeciwieństwie do obiektów budowlanych rusztowanie nie jest przeznaczone do spełniania innych funkcji niż umożliwienie prowadzenia prac na wysokości, jego przeznaczenie jest więc całkiem odmienne od roli, jaką odgrywają różne rodzaje obiektów budowlanych. Rusztowanie nie służy użytkowaniu obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, nie może stanowić więc jego części.

Czy dla rusztowań potrzebne są dodatkowe formalności?

Ponieważ rusztowania są określane jako sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości i przeznaczone do wykonywania takich robót ich rozstawianie nie wymaga żadnych dodatkowych formalności.