Uprawnienia budowlane a odbiór techniczny rusztowań

Zmontowanie rusztowania nie oznacza, że można od razu rozpocząć na nim prace. Zanim pierwsi pracownicy wejdą na konstrukcję, musi zostać ona odebrana. Jak zatem wygląda odbiór techniczny rusztowań w świetle uprawnień budowlanych?

Kto jest upoważniony do odbioru technicznego rusztowania?

Do technicznego odbioru oferowanego przez rusztowania elewacyjnego, kominowego, platformowego lub jezdnego uprawniony jest kierownik budowy. Może być to także inna kompetentna osoba, jeśli dana inwestycja nie wymaga powołania kierownika budowy. Osoba taka nie tylko rusztowanie odbiera, lecz również zobowiązana jest ona do zlecania obowiązkowych przeglądów rusztowań w trakcie ich eksploatacji. Powinno dokonywać się ich:

  • nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  • po dłuższej niż 10 dni przerwie w eksploatacji,
  • po silnym wietrze, opadach atmosferycznych,
  • po zakończonym postępowaniu powypadkowym,
  • po zarządzeniu przez organ nadzoru budowlanego.

W trakcie przeglądu kierownikowi budowy powinny towarzyszyć monter rusztowania i przedstawiciel wykonawcy.

Co jest sprawdzane podczas odbioru?

Podczas technicznego odbioru rusztowania sprawdza się przede wszystkim, czy konstrukcja jest bezpieczna i czy praca na rusztowaniu nie zagraża zdrowiu oraz życiu pracowników. Dlatego przed odbiorem dokonuje się przeglądu rusztowania, w trakcie którego weryfikowany jest stan podłoża, na którym konstrukcja została posadowiona oraz sprawdzane są wymiary zmontowanego rusztowania. Dokonuje się próby wyrywania kotew, sprawdza stan pomostów roboczych i zabezpieczających, a także komunikacji. Należy zweryfikować prawidłowe działanie urządzeń piorunochronnych i zmierzyć odległość rusztowania od linii energetycznych. Na koniec dokonuje się przeglądu zabezpieczeń rusztowań.

Co powinien zawierać wpis w dzienniku budowy?

Odbiór rusztowania musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Zawiera on lokalizację rusztowania i wskazuje dokument, uprawniający do zamontowania konstrukcji. Kolejne dane wpisu to rodzaj i typ rusztowania, jego wymiary oraz przeznaczenie. Wymienia się dopuszczalne obciążenia pomostów i samej konstrukcji, a także wskazuje wykonawcę montażu, użytkownika oraz datę przekazania konstrukcji do użytkowania. We wpisie nie może zabraknąć podania terminów kolejnych obowiązkowych przeglądów i danych, potwierdzających uprawnienia do odbioru. Praca na nieodebranym rusztowaniu może skończyć się groźnym w skutkach wypadkiem, dlatego nie warto ryzykować. Dopilnuj, aby twoje rusztowanie zostało odebrane!

Posted in: