Szkolenia robotnicze a praca na rusztowaniach

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są narzucone przez przepisy prawa. Organizuje się je też  m.in. dla pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, np. do pracy przy rusztowaniach, czy też prowadzą montaż i demontaż rusztowań. Głównym celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i udoskonalenie umiejętności pracowników. Pracownicy mają też możliwość zapoznać się z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie BHP.

Okresowość szkoleń

Robotnicy, którzy biorą udział w cyklicznym szkoleniu, są zobowiązani do zaktualizowania swojej wiedzy. Zakres szkolenia obejmuje przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy na rusztowaniach. Dodatkowo mają okazję przypomnieć sobie o zagrożeniach, jakie występują w pracach na wysokości i metodach ochrony przed nimi. Pracownicy po ukończeniu szkolenia wiedzą, jak postępować w razie wypadków i ryzykownych sytuacji. Organizator przeprowadza trening w formie instruktażu, na podstawie opracowanego wcześniej programu. Treści wykładowe są dostosowane do charakteru pracy użytkowników. Pracownicy do prac na rusztowaniu mają obowiązek odbyć szkolenie BHP w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejny trening musi się odbyć nie rzadziej niż raz na 3 lata. W przypadku prac niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia takie szkolenie musi być powtarzane nie rzadziej niż raz na rok. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia mają egzamin sprawdzający ich wiedzę. Jeśli przejdą go pozytywnie, otrzymują zaświadczenia, które trafiają do akt.

Program

Organizator szkolenia przygotowuje szczegółowy program szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych. Program jest podzielony na 4 obszary i dostosowany do pracy, jaką wykonują uczestnicy. Pierwszym są regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwzględnia się tutaj przepisy związane z daną pracą. W tym obszarze omawiane są źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy na szczeblu krajowym, międzynarodowym i wewnątrzzakładowym. Następnie wskazuje się prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców z zakresu BHP i odpowiedzialności za naruszenie przepisów. Drugim obszarem są zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi, np. przy pracy na rusztowaniach. Omawiane są zasady i metody likwidacji bądź ograniczenia ich oddziaływania na robotników. Organizator charakteryzuje niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki. Pokazuje środki, jakie mogą zapobiec skutkom zagrożeń. Trzecim obszarem są zasady postępowania w razie wypadku, np. udzielenie pierwszej pomocy. Ostatnim obszarem jest charakterystyka okoliczności i przyczyn wypadków.

Posted in: